Katılım Koşulları

ATA Teknokentte 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili diğer yasalar kapsamında faaliyet göstermek isteyen firmalar/girişimciler ATA Teknokent A.Ş. tarafından belirlenen başvuru ve kabul sürecinden geçerler. Başvurular resmi başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde tamamlanabilir. Bölgeye kabul edilecek firmalarda aşağıdaki koşullar aranır 


 • ATA Teknokent’te yer alacak firmaların ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve teknolojik bilgiyi ticarileştirmek amaçlarına yönelik etkin Ar-Ge, Yazılım veya Tasarım çalışmaları yürütmeleri gerekir.
 • ATA Teknokent'te faaliyet göstermek isteyen firmaların/girişimcilerin başta Atatürk Üniversitesi olmak üzere üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği içerisinde olmaları beklenir. 
 • ATA Teknokent'te faaliyet gösterecek firmalardan bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamaları beklenir. 
 • Yenilikçilik (inovasyon) ATA Teknokent'te faaliyet göstermek isteyen firmaların projelerinde aranılan özelliktir. 
 • ATA Teknokent'te faaliyet gösterecek firmalardan başta Atatürk Üniversitesi olmak üzere üniversite mezunu nitelikli Ar-Ge personeli istihdamı sağlamaları beklenir.
 • ATA Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmaların 4691 sayılı kanun gereği bölgede seri üretim yapmalarına izin verilmez. Firmalar ancak Ar-Ge konusunu oluşturan ürün veya proje ile ilgili prototip üretimi ile Ar-Ge’ye dayalı sınırlı üretim faaliyetlerini ATA Teknokent içinde gerçekleştirebilirler. ATA Teknokentte başlatılıp, sonuçlandırılan projelerin Teknolojik ürün yatırımları ancak ATA Teknokent A.Ş. yönetiminin izni ve Bakanlığın onayı ile bölgede gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlar 4691 sayılı kanunda belirtilen muafiyetler kapsamında değerlendirilmez. 
 • ATA Teknokent bünyesinde yer alacak firmaların faaliyetlerinde çevreyi kirletmemeleri zorunludur. Bu itibarla hava, su, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan projeler ATA Teknokent’e kabul edilmez. 


Bölgeye başvuru süreci


 • Başvurular portaldan yeni proje oluşturularak sistem üzerinden yapılır,
 • Projeye destekleyici dokümanlar da eklenebilir,
 • Başvuru değerlendirme ücreti olan 472,00 TL belirtilen hesaba yatırılır 
 • Hesap No:  88 8000 0013 82 Akbank Erzurum Şubesi. IBAN No= TR65000460004188 8000 0013 82


Ofis Kiralama Koşulları


 • Kira bedelleri ofis büyüklüğüne ve bina tercihine göre değişiklik göstermektedir.
 • Ar-Ge ofisleri için en düşük kira bedeli 9,00 TL/m2 en yüksek kira bedeli 12,00 TL/m2 olarak uygulanmaktadır.
 • TÜBİTAK TEYDEB (1501, 1505, 1507, 1511,1509) projesi kazanan mevcut ve yeni giriş yapan firmalar için KDV hariç kira bedeli üzerinden %15 indirim yapılmaktadır.
 • KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama destek programından destek almaya hak kazanan mevcut ve yeni giriş yapan firmalar için KDV hariç kira bedeli üzerinden %10 indirim yapılmaktadır.
 • Yeni giriş yapan firmalardan ilk 3 aylık kira bedeli peşin alınmaktadır.