Sık Sorulan Sorular

Başta ATA Teknokent Yönetim Kurulunun belirlediği öncelikli sektörler olmak üzere tüm alanlarda faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişiler başvurabilir. İleri teknoloji, yenilik, yaratıcılık ve bilgiye dayanan faaliyetler esas olmak üzere çevre, enerji, milli savunma, kimya, malzeme, makine, yapı, gıda ve bio genetik ve bilişim teknolojilerinde ARGE ve yazılım geliştirme ağırlıklı çalışma yürüten kişi ve kuruluşlar kabul edilir.
ATA Teknokent’ e ARGE projeleri ile başvuru yapmak isteyen firmalar sitede bulunan başvuru formunu doldurmalıdır. ATA Teknokent te yer almak isteyen firma ve girişimcilerle öncelikle bir ön görüşme yapılarak firma veya girişimcilerin ATA Teknokent’ e gelme talebi ve projeleri hakkında bilgi alınır. Bu görüşmelerde başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilir. Uygun bulunması halinde girişimciye projesini detaylı anlatabileceği “Ar-Ge-PORTAL” aktivasyon maili gönderilir. Kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra, portal üzerinden projesini detaylı bir şekilde yüklenebilir.
Başvuru değerlendirme ücreti Ar-Ge ofisi başvuruları için 2.000,00 TL (KDV dahil), Kuluçka ofisi başvuruları için 1500,00 TL (KDV dahil) belirtilen hesaba yatırılır.
Başvurular, şirketlerin veya girişimcilerin ATA Teknokent alanında gerçekleştirmeyi düşündüğü projelere ait ön fizibilite çalışmaları AÜ tarafından tayin edilmiş uzman hakem heyeti tarafından değerlendirilir. Hakemler değerlendirme süresinde başvuru sahibi şirket veya girişimci ile yüz yüze görüşme yapar ve gerekli görülürse mevcut ofislerini veya tesislerini ziyaret eder. Hakemlerin olumlu veya olumsuz görüşleri ATA Teknokent Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. ATA Teknokent Yönetim Kurulunun onayladığı firmalar ATA Teknokent’e kabul edilir.
Başvuruların değerlendirilmesi en fazla altmış günlük bir süreçtir. Bu süre içinde tüm süreç tamamlanarak ilgili ATA Teknokent Yönetim Kurulu kararı firmalara bildirilir.
Başvurusu uygun görülmeyen firmaların bir kez daha başvurmamalarını engelleyen herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak firmanın bir önceki başvurusunun sonucu değerlendirmelerde dikkate alınır.
Başvuru öncesinde ofis alanları için tahsis yapılması söz konusu değildir. Ancak değerlendirme ve kabul süreci tamamlanarak başvurusu kabul edilmiş olan firmalara yer tahsisi yapılır.
Firmalara yer tahsisi başvuru sırasına göre yapılmaktadır. Başvuru sırası ile birlikte firmanın ATATeknokent ’te gerçekleştireceği projeler ve bu projelerin gerçekleşmesinde kullanılacak ekipman ve projenin yürütülebilmesi için gerekli koşullar da yer tahsisi sırasında önemlidir.
ATA Teknokent ’e kabul edilen firmalara
ATA Teknokent‘te ofis alanı kira ücretleri ofis alanı büyüklüklerine ve bulunduğu kata bağlı olarak değişiklik göstermektedir.. Ayrıca bölgede ofis kiralayan firmalar aylık kullanımlarına göre ortak gider bedeli ödemektedirler. İşletme giderlerine ofis alanı ısıtılması
Kira sözleşmesi Ar-Ge veya tasarım projesi süresince yapılır. Kira sözleşmesi aksi belirtilmediği müddetçe 1 yıl olup Ar-Ge yazılım veya tasarım proje süresince devam edebilir.
Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında bazı vergi muafiyetleri sağlanmaktadır.

A- Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılım personelinin ücretleri 31/12/2028 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır.(TGB yönetimi tarafından onaylı süre oranınca) Ayrıca bu personeller Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde ki çalışma saati oranınca iş veren SGK payının %50 sinden muaf tutulmaktadır.

B- Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge yazılım ve tasarım personellerinin %10 u kadar fakültelerin fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerinden mezun olan kişilerin, temel bilimler istihdam teşviki kapsamında, 2 yıl boyunca asgari ücretlerinin brüt tutarları kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenir.

C- Bölgede yürütülen Ar-Ge ve yazılım ve tasarım geliştirme faaliyetlerinden proje kapsamında elde edilen gelirler, bölgede 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

D- Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden muaf bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel , internet, mobil, oyun ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklinde ki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.

E- Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılımcıların SGK işveren payının %50’si her bir personel için 5 yıl süreyle muafiyet kapsamındadır.
Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının nihai denetim sorumlusu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili Vergi Dairesi’dir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar bölgedeki etkinlikler içinde geçerlidir.
Firmaların ATAÜNİ ya da bir başka üniversite ile iş birliği yapma zorunlulukları yoktur. Ancak bölgenin kurulmasının asıl amacının araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik projelerde “üniversite sanayi iş birliğini” güçlendirmek olduğuna da dikkat edilmelidir.
Şirketin merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Ancak bölgedeki Ar-Ge ve yazılım ve tasarım ofisinin Türk Ticaret Kanunu’na göre “işyeri” niteliğinde olması gereklidir. Merkezleri ERZURUM ili sınırlarında olmayan şirketlerin bu koşulu yerine getirmesi için bölge ofislerinin “şube” olması zorunluluğu vardır.
Üniversite öğretim elemanları ile projelerde iş birliği yapmak isteyen firmalar, ATA TEKNOKENT bünyesindeki ATATTO-Teknoloji Transfer Ofisine (www.adaptto.net) başvurmalıdır. 30 günü aşmayan proje işbirliklerinde Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri üniversite yönetim kurulu kararı olmaksızın doğrudan görevlendirilebilmektedir. Daha uzun süreli iş birlikleri için üniversite onayının alınması zorunludur. Tüm akademisyen-proje eşleştirme süreçleri ATATTO üzerinden yürütülmektedir.
ATA TEKNOKENT ’e kabul edilen firmaların, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında faaliyet gösterebilmeleri için kendilerine tahsis edilen ofis alanıyla ilgili kira kontratı yapıldığı günden 10 gün içerisinde Bölge Çalışma İşyeri Sicil Kaydını, SSK İşyeri Sicil Kaydını, yoklama fişinin ve vergi dairesinin mükellefiyetin tesciline ilişkin belgesinin kopyalarını, 4691 sayılı Yasa kapsamından yararlandırılan personelin bilgilerini (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SSK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı Yasa kapsamı dışında kalan personel bilgilerini (adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görevi içeren bir yazı ve yazı ekinde o kişiye ait SSK işe giriş bildirgesi) ATA Teknokent’e teslim etmelidir.
Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 12 aylık sürede buluşun açıklanması hoşgörü süresi olarak adlandırılmaktadır. Yayın üzerinden maximum 12 ay geçebilir, aksi durumda patent hakkı ortadan kalkmaktadır.
Atatürk üniversitesinde doktorasını bitirmiş öğretim üyelerinin buluşları Fikri Mülkiyet Değerlendirme Kurulu tarafından desteklenmeye karar verilirse buluş ve tasarımların başvuru ve tescil işlem ücretleri Atatürk Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.
a. Çağrı Duyuruları
b. Akademisyen – Sanayici Eşleştirmeleri
c. Sanayici-Sanayici Eşleştirmeleri
d. Kamu-Akademi-Sanayi Eşleştirmeleri
e. Destek Programlarına Yönlendirme
f. Proje Okuma /Proje Yükleme
g. Üniversite Laboratuvarlarını Sanayiye Açma
h. Patent Portföyümüzü Sanayiye Tanıtma
i. Üni - San Kapsamında Danışmanlık Desteği
j. Sanayicilere Avrupa’dan Ortak Bulma Desteği
a. TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı-Yürütücü
b. TÜBİTAK TEYDEB Projesi - Yürütücü & Araştırmacı
c. TÜBİTAK TEYDEB Projesi - Danışmanlık
d. KOSGEB Projeleri -Danışmanlık
e. SAYP-Savunma Sanayiye Araştırmacı Yetiştirme Programı
f. Akademik Danışmanlık-Rektörlük Döner Sermaye Birimi
g. Akademik Danışmanlık -ATA Teknokent
h. Ücretsiz Danışmanlık
Akademisyenler ve Sanayicilerin eşleştirmeleri yapıldıktan sonra ortak iş birliği sağlamak adına yüz yüze görüştürülmeleridir.
a. Üniversite – Sanayi arasında sözleşmeli Ar – Ge faaliyetlerini artırmak
b. Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının sanayinin hizmetine sunulmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak
c. Sanayicilerin Ar-Ge ve İnovasyon konusundaki ihtiyaçlarının ilgili alanda uzman akademisyenlere yönlendirilmesini ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak
d. Sanayideki iş fikirlerinin ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenmesinde aracılık etmek
e. Sanayiciler ve akademisyenler arasında birebir görüşmeler düzenlemek
a. Ar-Ge Formu akademisyen veya firma tarafından doldurulur.
b. Form geldikten sonra Teknokent Jürilerince değerlendirilir.
c. Ar-Ge Çalışması onayı alındıktan sonra süreç başlatılır.
d. Proforma Fatura gönderilir.
e. Akademisyen, Teknokent web sitesi formlar kısmından Öğretim Üyesi Görevlendirme Formunu doldurup ilgili mercilere imzalattıktan sonra Teknokent’ten görevlendirme talep eder.
f. 1 Nolu Sözleşme – Akademik Danışmanlık Sözleşmesi hazırlanır, taraflarca imzalanır.
g. 2 Nolu Sözleşme – Gizlilik Sözleşmesi hazırlanır, taraflarca imzalanır.
h. Danışmanlık süresi boyunca rapor gönderilecekse ödeme alınmadan rapor gönderilmemesine dikkat edilmeli.
i. Ücret ödendikten sonra rapor gönderilir, rapor gönderilince süreç tamamlanmış olur. (Rapor gönderilecekse)
ATA Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanları ile iletişime geçip söz konusu danışmanlık sürecine dair bilgi alabilirsiniz.
Atatürk Üniversitesi veri tabanında yer alan akademisyenlerin anahtar kelimeler ile aranmakta ve sanayicinin ihtiyacı olan konularda çalışan akademisyenlere ÜSİ teklifi yapılmaktadır. Akademisyen ve firma temsilcisi tanıştırıldıktan sonra işbirliğine sıcak bakmaları halinde süreç sözleşmelerle resmileştirilerek başlatılmış olur.
ATA Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite ve Sanayi arasında bir ara yüz görevi üstlenmektedir. Sanayicinin sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik akademisyen önermekte, akademisyenin araştırma sonuçlarının ticarileşmesi için sanayici ile görüşmeler ayarlamaktadır.